Kameravalvonnan tietoturvaseloste

Salon Seudun Ampujat ry 
Y-tunnus 0586931-1 
PL 27 
24101 Salo 

(Myöhemmin ”Salon Seudun Ampujat” tai ”me”) 

 

Osassa Salon Seudun Ampujien toimipaikoista on käytössä tallentava kameravalvonta. 

 

Salon Seudun Ampujat toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita se kerää ja tallentaa kameravalvonnan avulla. Rekisterinpitäjänä Salon Seudun Ampujat on vastuussa näistä henkilötiedoista sekä niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on Salon Seudun Ampujille ensiarvoisen tärkeää. 

 

1. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa 

Salon Seudun Ampujat ry 
PL 27 
24101 Salo  
salonseudunampujat@gmail.com 

 

2. Mitä tietoja käsittelemme? 

Kameravalvontatallenteet sisältävät tietoja kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Videokuvan lisäksi tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja lailliset perusteet 

Kameravalvonnan avulla kerättyjä henkilötietoja käsitellään sääntöjen noudattamisen, järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä Salon Seudun Ampujien toimitiloissa tapahtuneiden epäiltyjen tai tiedettyjen rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi. Ilmoitamme kameravalvonnasta kylteillä niissä tiloissa ja alueilla, joihin kamerat on sijoitettu. 

Kameravalvonnan käyttö perustuu Salon Seudun Ampujien tai kolmannen oikeutettuun etuun. Kameravalvonnan toteuttamisen yhteydessä oikeutettu etu on ennen kaikkea jokin seuraavista: 

  • Alueella vierailevien, sekä yleisen turvallisuuden varmistaminen  

  • Salon Seudun Ampujien omaisuuden suojaaminen 

  • Ampumaradan sääntöjen ja toiminta-aikojen noudattaminen 

 

4. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tallentavat valvontakamerat ovat seuraavissa Salon Seudun Ampujien toimipaikoissa: Salon Ampumaurheilukeskus, Salon Hevonpäässä sekä SaSA:n talolla. 

Keräämme ja tallennamme kameravalvonnan avulla tietoja niissä Salon Seudun Ampujien toimipaikoissa, joissa kameravalvonta kulloinkin on käytössä. 

Ilmoitamme kameravalvonnasta kylteillä niissä Salon Seudun Ampujien toimipisteissä, joissa kameravalvontaa käytetään. Kameravalvontaa koskevat ilmoitukset ovat näkyvillä niillä reiteillä, jonka varrelle kamerat on sijoitettu. 

 

5. Henkilötietojen siirrot 

Voimme siirtää rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä selosteessa kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi siten, kuin alla on täsmennetty. Siirtäessämme henkilötietoja henkilötietojen käsittelijälle, olemme muun muassa sopimuksellisin järjestelyin varmistuneet siitä, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain Salon Seudun Ampujien antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja vain niihin käsittelyn tarkoituksiin, jotka tässä selosteessa on määritelty, ja että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin. 

Henkilötietojen käsittelijät: Salon Seudun Ampujat voi siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka Salon Seudun Ampujat on näille osoittanut, kuten Salon Seudun Ampujien toimitilojen vartiointi, tietojärjestelmien ylläpitotehtävät tai muut tietojenkäsittelytehtävät. 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman kulloinkin soveltuvan lainsäädännön mukaista siirtoperustetta. Lisätietoja henkilötietojen mahdollisista siirroista ja sovellettavista siirtoperusteista saat tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun yhteystahoon. 

 

6. Henkilötietojen luovutukset 

Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla esitetyissä tapauksissa. 

Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, taikka tarpeellisilta osin rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

 

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietokannassa, jonne pääsy on myönnetty sellaisille erikseen nimetyille Salon Seudun Ampujien jäsenille, joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista saada pääsy tietoihin lakisääteinen salassapitovelvoite. 

  • Konekielinen palvelu sijaitsee suojatussa tilassa.  

  • Palvelimet on suojattu käyttäen teknisiä menetelmiä.  

  • Kaikki selaimen ja palvelinympäristön välinen tietoliikenne on salattu. 

  • Palvelinten ja sovellusten käyttöoikeuksia on rajattu rooliperusteisella käyttövaltuushallinnalla. 

 

8. Henkilötietojen säilytysaika 

Kameravalvonnan avulla kerättyjä säilytettyjen tietojen säilytysaika vaihtelee käytössä olevasta tallennuskapasiteetista riippuen. Tietoja säilytetään joka tapauksessa enintään vuoden ajan, ellei mahdollisen oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen taikka muu rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittäminen edellytä pidempää säilytysaikaa. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä voit itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojesi käsittelystä. Voit käyttää seuraavia oikeuksiasi suhteessa Salon Seudun Ampujiin niiltä osin, kuin Salon Seudun Ampujat toimii rekisterinpitäjänä henkilötiedoillesi. 

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada Salon Seudun Ampujilta vahvistus siitä, käsitteleekö Salon Seudun Ampujat häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa Salon Seudun Ampujien hänestä käsittelemät tiedot. Salon Seudun Ampujat voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta. 

Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista Salon Seudun Ampujien hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää Salon Seudun Ampujien hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja. 

Oikeus tulla unohdetuksi: Mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, Salon Seudun Ampujia velvoittava lainsäännös on päättynyt, rekisteröidyllä on oikeus vaatia Salon Seudun Ampujia poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja Salon Seudun Ampujilla on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot. 

Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus saada Salon Seudun Ampujia rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ja Salon Seudun Ampujilla on velvollisuus noudattaa rekisteröidyn vaatimusta, ellei käsillä ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Edellä mainittuja oikeuksia käyttääksesi sinun tulee olla yhteydessä tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun yhteystahoon. 

Salon Seudun Ampujat ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta. 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Salon Seudun Ampujien henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi. 

 

10. Lopuksi 

Salon Seudun Ampujat pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Salon Seudun Ampujat ei välttämättä ilmoita muutoksista rekisteröidyille henkilökohtaisesti, mistä syystä Salon Seudun Ampujat kehottaa rekisteröityjä ajoittain tarkastamaan tämän selosteen mahdollisten muutosten varalta.